BẢNG GIÁ CỬA NHỰA LÕI THÉP VÂN GỖ

BẢNG CHI TIẾT
BÁO GIÁ CỬA NHỰA LÕI THÉP VÂN GỖ
CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM  KÍCH THƯỚC CỬA   KÍCH THƯỚC LỌT LÒNG
(mm) 
 DIỆN
TÍCH
(m²/bộ) 
 ĐƠN GIÁ
(vnd/m²) 
HÌNH MINH HỌA
 RỘNG   CAO   RỘNG    CAO    FIX 
CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ RA VÀO
Sparlee Profile Vân Gỗ
Phụ kiện GQ ASSA ABLOY
Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly
Kính trắng cường lực 8ly
        700      2.000         580      1.940    1,40       2.420.000  
        800      2.000         680      1.940    1,60       2.290.000
        930      2.000         810      1.940    1,86       2.165.000
        700      2.200         580      2.140    1,54       2.395.000
        800      2.200         680      2.140    1,76       2.265.000
        930      2.200         810      2.140    2,05       2.139.000
        800      2.600         680      2.140         400  2,08       2.225.000
        930      2.600         810      2.140         400  2,42       2.098.000
PHỤ KIỆN CỬA ĐI 1  CÁNH MỞ RA VÀO
 Cửa phòng, cửa vệ sinh (vnd/bộ): 3 bản lề 3D 90kg + 1 bộ
khóa đơn điểm 
                                     3.550.000
 Cửa bancony, cửa chính(vnd/bộ): 3 bản lề 3D 90kg + 1 bộ
khóa đơn điểm lẫy gà 
                                     4.270.000
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN
CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ RA VÀO
Sparlee Profile Vân Gỗ
Phụ kiện HOPO VÀNG
Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly
Kính trắng cường lực 8ly
     1.200      2.000      1.080      1.940    2,40       2.466.000  
     1.400      2.000      1.280      1.940    2,80       2.312.000
     1.600      2.000      1.480      1.940    3,20       2.196.000
     1.200      2.200      1.080      2.140    2,64       2.411.000
     1.400      2.200      1.280      2.140    3,08       2.286.000
     1.600      2.200      1.480      2.140    3,52       2.170.000
     1.400      2.600      1.280      2.140         400  3,64       2.246.000
     1.600      2.600      1.480      2.140         400  4,16       2.130.000
PHỤ KIỆN CỬA ĐI 2  CÁNH MỞ RA VÀO
 Khóa đa điểm(vnd/bộ): 6 bản lề 3D 100kg+ 1 bộ
khóa đa điểm  + 1 chốt K15 
                                     5.260.000
 Khóa đa điểm lẫy gà(vnd/bộ): 6 bản lề 3D 100kg+ 1 bộ
khóa đa điểm lẫy gà +1 bộ chốt K15 
                                     5.290.000
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN
CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ RA VÀO
Sparlee Profile Vân Gỗ
Phụ kiện HOPO VÀNG
Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly
Kính trắng cường lực 8ly
     2.760      2.400      2.620      2.330    6,62       2.325.000  
     2.960      2.400      2.820      2.330    7,10       2.265.000
     3.170      2.400      3.030      2.330    7,61       2.210.000
     2.760      2.600      2.620      2.140         390  7,18       2.308.000
     2.960      2.600      2.820      2.140         390  7,70       2.248.000
     3.170      2.600      3.030      2.140         390  8,24       2.193.000
     2.960      2.800      2.820      2.340         390  8,29       2.231.000
     3.170      2.800      3.030      2.340         390  8,88       2.177.000
PHỤ KIỆN CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ RA VÀO
 Lựa chọn 1(vnd/bộ): 8 bản lề 3D 100kg+ 8 bản lề đeo+ 1 bộ khóa đa điểm + 3 chốt K15                                      10.930.000
 Lựa chọn 1(vnd/bộ): 8 bản lề 3D 120kg+ 8 bản lề đeo Hopo+ 1 bộ khóa đa điểm lẫy gà+ 6 chốt bật Kinlong                                      11.590.000
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN
CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT (LÙA)
Sparlee Profile Vân Gỗ
Phụ kiện HOPO VÀNG
Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly
Kính trắng cường lực 8ly
     1.200      2.260      1.080      2.140    2,71       2.254.000  
     1.400      2.260      1.280      2.140    3,16       2.129.000
     1.600      2.260      1.480      2.140    3,62       2.035.000
     1.200      2.620      1.080      2.140         350  3,14       2.218.000
     1.400      2.620      1.280      2.140         350  3,67       2.092.000
     1.600      2.620      1.480      2.140         350  4,19       1.998.000
     1.600      2.810      1.480      2.340         350  4,50       1.981.000
     1.790      2.810      1.670      2.340         350  5,03       1.911.000
PHỤ KIỆN CỬA ĐI 2  CÁNH MỞ TRƯỢT (LÙA)
 Khóa tay nắm gạt(vnd/bộ): 6 bánh xe + 1 bộ khóa đa điểm +
2 chốt cài hông cánh phụ 
                                     2.540.000
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN
CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ TRƯỢT (LÙA)
Sparlee Profile Vân Gỗ
Phụ kiện HOPO VÀNG
Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly
Kính trắng cường lực 8ly
     2.740      2.460      2.620      2.340    6,74       2.140.000  
     2.940      2.460      2.820      2.340    7,23       2.095.000
     3.150      2.460      3.030      2.340    7,75       2.053.000
     2.740      2.650      2.620      2.140         390  7,26       2.112.000
     2.940      2.650      2.820      2.140         390  7,79       2.078.000
     3.150      2.650      3.030      2.140         390  8,35       2.034.000
     2.940      2.850      2.820      2.340         390  8,38       2.060.000
     3.150      2.850      3.030      2.340         390  8,98       2.018.000
PHỤ KIỆN CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ TRƯỢT (LÙA)
 Khóa tay nắm gạt(vnd/bộ): 12 bánh xe + 1 bộ khóa đa điểm + 4chốt cài hông cánh phụ                                       3.060.000
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN
CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT ( LÙA)
Sparlee Profile Vân Gỗ
Phụ kiện HOPO VÀNG
Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly
Kính trắng cường lực 8ly
     1.000      1.000         880         880    1,00       2.501.000  
     1.200      1.000      1.080         880    1,20       2.360.000
     1.200      1.200      1.080      1.080    1,44       2.270.000
     1.200      1.400      1.080      1.280    1,68       2.207.000
     1.400      1.400      1.280      1.280    1,96       2.106.000
     1.200      1.600      1.080      1.080         400  1,92       2.160.000
     1.400      1.600      1.280      1.080         400  2,24       2.057.000
     1.400      1.800      1.280      1.280         400  2,52       2.020.000
PHỤ KIỆN CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT ( LÙA)
 Tay nắm(vnd/bộ): 4 bánh xe + 1 tay nắm + 1 thanh
chốt đa điểm 1000+ 1 chôt cài hông phụ 
                                        810.000
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN
CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ TRƯỢT ( LÙA)
Sparlee Profile Vân Gỗ
Phụ kiện HOPO VÀNG
Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly
Kính trắng cường lực 8ly
     1.790      1.600      1.670      1.080         400  2,86       2.280.000  
     2.070      1.600      1.950      1.080         400  3,31       2.166.000
     2.260      1.600      2.140      1.080         400  3,62       2.105.000
     2.470      1.600      2.350      1.080         400  3,95       2.048.000
     1.790      1.800      1.670      1.280         400  3,22       2.243.000
     2.070      1.800      1.950      1.280         400  3,73       2.130.000
     2.260      1.800      2.140      1.280         400  4,07       2.068.000
     2.470      1.800      2.350      1.280         400  4,45       2.010.000
PHỤ KIỆN CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ TRƯỢT ( LÙA)
 Tay nắm(vnd/bộ): 8 bánh xe + 1 tay nắm + 1 thanh
chốt đa điểm 1000+ 2 chôt cài hông phụ 
                                     1.100.000
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN
CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY -HẤT
Sparlee Profile Vân Gỗ
Phụ kiện HOPO VÀNG
Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly
Kính trắng cường lực 8ly
        600      1.200         480      1.080    0,72       2.570.000  
        600      1.400         480      1.280    0,84       2.503.000
        600      1.550         480      1.080         350  0,93       2.465.000
        720      1.200         600      1.080    0,86       2.407.000
        720      1.550         600      1.080         350  1,12       2.300.000
        720      1.750         600      1.280         350  1,26       2.258.000
        800      1.550         680      1.080         350  1,24       2.218.000
        800      1.750         680      1.280         350  1,40       2.175.000
PHỤ KIỆN CỬA SỔ 1 CÁNH QUAY - HẤT
 Cửa sổ mở quay(vnd/bộ): 2 bản lề chữ A 350+ 1 tay nắm
+ 1 thanh chốt đa điểm 800 
                                        830.000
 Cửa sổ mở hất(vnd/bộ): 2 bản lề chữ A 350+ 1 tay nắm
+ 1 thanh chốt đa điểm 400+2 thanh chống gió 12" 
                                     1.120.000
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN
CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY -HẤT
Sparlee Profile Vân Gỗ
Phụ kiện HOPO VÀNG
Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly
Kính trắng cường lực 8ly
     1.000      1.000         880         880    1,00       2.697.000  
     1.200      1.000      1.080         880    1,20       2.530.000
     1.200      1.200      1.080      1.080    1,40       2.438.000
     1.200      1.400      1.080      1.280    1,68       2.372.000
     1.400      1.400      1.280      1.280    1,96       2.250.000
     1.200      1.600      1.080      1.080         400  1,92       2.321.000
     1.400      1.600      1.280      1.080         400  2,24       2.200.000
     1.400      1.800      1.280      1.280         400  2,52       2.162.000
PHỤ KIỆN CỬA SỔ 2 CÁNH QUAY - HẤT
 Cửa cao dưới 1400mm(vnd/bộ): 4 bản lề chữ A 350 + 1 tay
nắm+ 1 thanh chốt đa điểm 800+ 2 chốt K15 
                                     1.510.000
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN
CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ QUAY- HẤT
Thanh nhựa Sparlee Profile
Phụ kiện GQ (ASSA ABLOY)
Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly
Kính trắng cường lực 8ly
Che rãnh phụ kiện
     1.800      1.600        1.080         400  2,88       2.580.000  
     2.000      1.600        1.080         400  3,20       2.470.000
     2.200      1.600        1.080         400  3,52       2.378.000
     2.400      1.600        1.080         400  3,84       2.302.000
     1.800      1.800        1.280         400  3,24       2.544.000
     2.000      1.800        1.280         400  3,60       2.432.000
     2.200      1.800        1.280         400  3,96       2.340.000
     2.400      1.800        1.280         400  4,32       2.264.000
PHỤ KIỆN CỬA SỔ 4 CÁNH QUAY - HẤT
 Cửa cao dưới 1400mm(vnd/bộ): 8 bản lề chữ A 350 + 3 tay
nắm+ 3 thanh chốt đa điểm 800+ 2 chốt K15 
                                     3.160.000
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN
VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH
Thanh nhựa Sparlee Profile
Phụ kiện GQ (ASSA ABLOY)
Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly
Kính trắng cường lực 8ly
Che rãnh phụ kiện
     1.000      1.000        1,00       1.740.000  
     1.200      1.200        1,44       1.630.000
     1.200      1.400        1,68       1.591.000
     1.200      1.600        1,92       1.560.000
     1.400      1.800        2,52       1.499.000
     1.200      2.000        2,40       1.520.000
     1.400      2.200        3,08       1.466.000
     1.400      2.400        3,36       1.454.000
 CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN 
Ghi Chú:
+Đơn giá trên đã bao hồm phụ kiện, lắp đặt, hoàn thiện, vận chuyển trong nội thành TP Cần Thơ đối với khối lượng từ 20m² trở lên
+Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
+ Đơn giá trên chỉ áp dụng cho cửa có kích thước lớn hơn 0.70m², cửa dưới 0.70m² tính theo bộ
+Đơn giá chưa bao gồm chia ô nhỏ, đơn giá chia ô sẽ phụ thuộc vào thiết kế
+Đơn giá không bao gồm chi phí tháo dỡ cửa cũ
+Đơn giá chỉ áp dụng cho công trình có khối lượng từ 15m² trở lên
+Đối với khối lượng tư 10-15m² + 150,000/m², khối lượng từ 5-10m² + thêm 250,000/m², khối lượng từ 1-5m²+ 400,000/m²
+Thanh nhựa UPVC Profile Sparlee Vân Gỗ của tập đoàn Shide Dalian Trung Quốc, bảo hành chính hãng 10 năm sản xuất
+Phụ kiện Hopo màu vàng sản xuất tại Trung Quốc, bảo hành 2 năm từ ngày sản xuất
+Bảo hành kĩ thuật 6 tháng
+Kính Chu Lai sản xuất tại Việt Nam
+Đơn giá có hiệu lực từ 15/2/2017 đến khi có báo giá mới

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay58
  • Tháng hiện tại31,813
  • Tổng lượt truy cập532,690
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây